Åpenhetsloven

Generelt

 

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og stille krav til anstendige arbeidsforhold, samt gi allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger oss som virksomhet en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjøre aktsomhetsvurderinger. Mobit Norge AS er omfattet av loven.

 

Oppfylling av rapporteringskravene.

 

Mobit Norge AS stiller krav til at alle våre leverandører, partnere og forhandlere skal etterleve menneskerettigheter, arbeide for et mer miljøvennlig fotavtrykk og sikre at alle ansatte i egen eller underleverandørers virksomheter har anstendige arbeidsforhold.

Her kan du lese mer om hvordan Mobit oppfyller rapporteringskravene og vår overordnet aktsomhetsvurdering. Her kan du lese Mobit sin rapport for åpenhetsloven 2023.

 

Kort om loven

 

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og stille krav til anstendige arbeidsforhold, samt gi allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger oss som virksomhet en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjøre aktsomhetsvurderinger. (Kilde: www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven )

 

Overordnet aktsomhetsvurdering

 

Mobit Norge AS besitter betydelig kunnskap og erfaring med kjedens leverandører, som med svært få unntak består av store internasjonale aktører med tydelige krav til etiske retningslinjer for egen virksomhet og egne ansatte. Våre partnere som står for produksjon ved fabrikker i andre land, bekrefter at disse er underlagt regelmessig oppfølging og avvikskontroll av forhold det stilles krav til i Åpenhetsloven.

Åpenhetsloven er konstruert opp rundt proporsjonalitet og prioritering. Videre har den en risikobasert tilnærming. Vi har derfor startet et arbeid med videre oppfølging, der vi blant annet skal definere tydeligere hvilke områder som skal undergis utvidet oppfølging og hvilken risiko de ulike områder representerer. Dette vil danne grunnlaget for hvilken prioritet de ulike områder får i det videre arbeid. Oppfølging av Åpenhetsloven innarbeides nå som en del av selskapets kvalitetsarbeid, blant annet ved reforhandling av avtaler, vurdering av nye partnere, vurdering av nye produkter og i oppfølgingen av de enkelte forhandlere som er medlem av Mobit kjeden. På mellomlang sikt skal kravene i Åpenhetsloven være reflektert i hele vårt rammeverk på avtalesiden. Vi viser for øvrig til våre viktigste partneres egne uttalelser;

 

https://www.samsung.com/no/sustainability/overview/

https://www.apple.com/compliance/

https://www.apple.com/environment/

https://www.apple.com/diversity/

https://www.apple.com/supplier-responsibility/

https://www.lenovo.com/no/no/about/sustainability/

ttps://www.lenovo.com/no/no/about/diversity/

https://www.hp.com/us-en/hp-information/sustainable-impact.html

https://www.telenor.no/om/samfunnsansvar/artikler/aapenhetsloven

 

Vil du vite mer om Åpenhetsloven?

 

Her kan du lese selve loven og Forbrukertilsynet sin veiledning.

 

Har du et spørsmål til oss?

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til hq@mobit.no