Vi håndterer kun fakturasøknader for aksjeselskap.

Vilkår - Priser og betaling


* Prisene som er annonsert og på andre måter fastsatt av Mobit, er ikke inkludert merverdiavgift (“MVA”). På det tidspunktet hvor Kunden utfører bestillingen, kan prisen på varene og tjenestene ha endret seg. Kunden må kontrollere prisen på alle artiklene før Kunden sender inn bestillingen.


* Mobit aksepterer betaling via de vanligste typer kreditt- eller debetkort. Mobit belaster kreditt- og debetkort på bestillingstidspunktet. Mobit aksepterer kontanter, dog bare på bestemte salgssteder i Mobits fysiske butikker.* Dersom Kunden ønsker å søke om kreditt, vil Mobit dele Kundens kreditthistorie med relevante kredittopplysningsbyråer. Mobit forbeholder seg videre retten til å foreta en kredittsjekk ved hjelp av et relevant kredittopplysningsbyrå, samt å validere enhver innehaver av kredittkortkonto eller opplysninger om leveringsadresse. * Varer eller tjenester som kjøpes på kreditt, må betales innen 14 dager etter fakturadato med mindre det uttrykkelig er avtalt andre betalingsbetingelser. Mobit kan på ethvert tidspunkt og på hvilket som helst grunnlag trekke tilbake muligheten til å betale på kreditt.* Hvis Kunden ikke betaler en faktura innen betalingsfristen, forbeholder Mobit seg retten, i tillegg til enhver annen mulig rettighet eller løsning, til å kreve alle utestående fakturaer betalt umiddelbart.* Mobit beholder eierskapet av de kjøpte varene helt til Kunden både har betalt for varene i sin helhet. Mobit har salgspant i de leverte produktene inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet (salgspant). Dette danner et individuelt grunnlag for tvangsfullbyrdelse av gjeld, hvilket gir Mobit rett til å begjære en avgjørelse fra relevante myndigheter samt tilbakelevering av løsøre.* Helt til Kunden overtar eierskap til varene, er Kunden forpliktet til å: (i) oppbevare varene adskilt slik at de tydelig kan identifiseres som Mobits eiendom; (ii) ikke fjerne noen markeringer som forbinder produktet med et varemerke; (iii) holde varene fullstendig forsikret, for sin fulle erstatningsverdi, mot ethvert tap; (iv) ikke selge, overføre, belaste, pantsette eller innvilge noen form for panterett for varene. Dette gjelder for alle varer Mobit selger til Kunden og for ethvert beløp Kunden skylder Mobit i forbindelse med en levering til Kunden. * I henhold til gjeldende lov om renter på forsinket betaling og rettslig inkasso, kan Mobit utøve sin lovbestemte rett til å kreve renter og erstatningsgebyr på alle forfalte fakturaer.

 

Les mer om vilkårene våre her