Vilkår

1. Generelt


1.1
Disse vilkår (“Salgsbetingelser” eller “Avtalen”) gjelder for alle næringskjøp (“B2B”) gjort av en næringsdrivende («Kunden») når Kunden handler i Mobits fysiske butikker eller på Mobit.no

1.2
Kontaktinformasjon for Mobit Norge finner du i punkt 18. nedenfor. Når Kunden handler i Mobits nettbutikk, er selger Mobit Norge eller den enkelte franchisetaker som Kunden har en avtale med. Når vi bruker betegnelsen «Selger» eller «Mobit» i denne Avtalen, skal dette forstås som den aktuelle selger avhengig av hvilken plattform Kunden handler i/på, enten Mobit Norge eller den relevante franchisetaker.

  
1.3
Ved å kjøpe varer og tjenester fra Mobit anerkjenner og bekrefter Kunden at kjøpet utføres av Kunden som forretningsvirksomhet til næringsformål. Som bedriftskunde vil kjøpene Kunden gjør fra Mobit, ikke være dekket av lovbestemt beskyttelse som er tilgjengelig for forbrukerkunder. Kjøpsloven fravikes i sin helhet, med mindre annet følger spesifikt av disse Salgsbetingelsene. 


1.4
Mobit driver kun forretning under disse Salgsbetingelsene, med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom Kunden og Mobit. Alle andre vilkår, inkludert vilkårene som inngår i Kundens individuelle kjøpsordre, avvises uttrykkelig. Mobit er ikke forpliktet til å godkjenne noen bestilling som Kunden utfører eller å tilby kreditt til Kunden. 


1.5
Varer og tjenester avhenger av tilgjengelighet, og kan avvike fra det som annonseres. Mobit er ikke ansvarlige for å sikre at varene kan brukes for formålet Kunden kjøper det inn for. Kunden godkjenner at Mobit ikke vil holdes ansvarlige for råd som Mobit eller Mobits representanter, inkludert butikkmedarbeidere, skulle gi i forbindelse med bestilling av varer eller tjenester.


1.6
Det inngås ingen avtale om levering av Mobits produkter eller tjenester med Kunden før Kunden har mottatt en ordrebekreftelse fra Mobit. 


1.7
Salg til Svalbard. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke leverer varer og tjenester til Svalbard uten moms. For bestilling av produkter og levering til Svalbard fakturerer vi med moms. 

 

2. Bedriftskonto


2.1
Bedriftskonto er en egen tjeneste levert av Mobit. Bedriftskonto er laget for å gi bedrifter tilgang til tjenester som tilpasser, forenkler og forbedrer kjøpsprosessen. 
Tjenestene inkluderer: 
•    Egen adressebok og komplett ordrehistorikk for bedriften med muligheten for fakturabetaling. 
•    Flere ulike typer roller som muliggjør det å personalisere brukeres rettigheter innad i bedriften. 
•    Kunden og Kundens ansatte med registrert bedriftskonto vil også kunne få skreddersydde tilbud og vareutvalg tilpasset Kundens bedrift. 


2.2
Når Kundens ansatt registrerer en bedriftskonto hos Mobit er Mobit nødt til å benytte seg av enkelte data og informasjon, inkludert person-opplysninger som er knyttet til kontoen, bedriften og brukeradferd. Dette er nødvendig for at Mobit skal kunne gi Kunden og Kundens ansatte de tjenestene Bedriftskonto innebærer, herunder skreddersydde tilbud og priser til Kundens bedrift. 


2.3
For mer informasjon om hvordan Mobit ivaretar Kundens ansattes personvern, se Mobits personvernerklæring

 

3. Priser og betaling


3.1
Prisene som er annonsert og på andre måter fastsatt av Mobit, er ikke inkludert merverdiavgift (“MVA”). På det tidspunktet hvor Kunden utfører bestillingen, kan prisen på varene og tjenestene ha endret seg. Kunden må kontrollere prisen på alle artiklene før Kunden sender inn bestillingen.


3.2
Mobit aksepterer betaling via de vanligste typer kreditt- eller debetkort. Mobit belaster kreditt- og debetkort på bestillingstidspunktet. Mobit aksepterer kontanter, dog bare på bestemte salgssteder i Mobits fysiske butikker.


3.3
Dersom Kunden ønsker å søke om kreditt, vil Mobit dele Kundens kreditthistorie med relevante kredittopplysningsbyråer. Mobit forbeholder seg videre retten til å foreta en kredittsjekk ved hjelp av et relevant kredittopplysningsbyrå, samt å validere enhver innehaver av kredittkortkonto eller opplysninger om leveringsadresse. 


3.4
Varer eller tjenester som kjøpes på kreditt, må betales innen 14 dager etter fakturadato med mindre det uttrykkelig er avtalt andre betalingsbetingelser. Mobit kan på ethvert tidspunkt og på hvilket som helst grunnlag trekke tilbake muligheten til å betale på kreditt.


3.5
Hvis Kunden ikke betaler en faktura innen betalingsfristen, forbeholder Mobit seg retten, i tillegg til enhver annen mulig rettighet eller løsning, til å kreve alle utestående fakturaer betalt umiddelbart.


3.6
 Mobit beholder eierskapet av de kjøpte varene helt til Kunden både har betalt for varene i sin helhet. Mobit har salgspant i de leverte produktene inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet (salgspant). Dette danner et individuelt grunnlag for tvangsfullbyrdelse av gjeld, hvilket gir Mobit rett til å begjære en avgjørelse fra relevante myndigheter samt tilbakelevering av løsøre.


3.7 
Helt til Kunden overtar eierskap til varene, er Kunden forpliktet til å: (i) oppbevare varene adskilt slik at de tydelig kan identifiseres som Mobits eiendom; (ii) ikke fjerne noen markeringer som forbinder produktet med et varemerke; (iii) holde varene fullstendig forsikret, for sin fulle erstatningsverdi, mot ethvert tap; (iv) ikke selge, overføre, belaste, pantsette eller innvilge noen form for panterett for varene. Dette gjelder for alle varer Mobit selger til Kunden og for ethvert beløp Kunden skylder Mobit i forbindelse med en levering til Kunden. 


3.8
I henhold til gjeldende lov om renter på forsinket betaling og rettslig inkasso, kan Mobit utøve sin lovbestemte rett til å kreve renter og erstatningsgebyr på alle forfalte fakturaer.


4. Levering


4.1
Mobit krever en leveringsavgift på alle leveringer. Bestillinger som mottas før kl. 12:00 på virkedager, blir vanligvis behandlet samme dag. Bestillinger som gjøres i helger eller på offentlige helligdager, blir vanligvis behandlet påfølgende virkedag. Varer på lager blir vanligvis levert innen tre virkedager etter behandling. Det vil forekomme regionale variasjoner med hensyn til antall leveringsdager, noen store varer, som krever spesiell transport kan også ha avvik på antall leveringsdager. Vanlig leveringssted er på egnet sted i resepsjon eller bedriftsområde i første etasje. Kunden må informere Mobit på forhånd dersom Kunden har særskilte krav til levering. Dette vil kunne medføre en tilleggsavgift.


4.2
Mobit gjør sitt beste for å levere innen det tidspunktet som avtales med Kunden, men Mobit er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser. Mobit vil gjøre det som rimelig kan forventes for å varsle Kunden om eventuelle leveringsforsinkelser og å bekrefte et nytt leveringstidspunkt. 


4.3
Dersom varene ikke leveres, eller dersom leveransen er ufullstendig eller skadet, må Kunden innlevere en klage til Mobits kundesenter (se kontaktinformasjon under avsnitt 18 nedenfor) innen 14 dager etter mottak eller forventet levering.


4.4
Risikoen vil overføres til Kunden ved levering EXW Incoterms 2020. Etter levering er Kunden ansvarlige for å beskytte og forsikre varene for tap, skade eller ødeleggelse. Dersom Kunden ikke er klar for å motta eller hente varene på det avtalte sted og til avtalt tidspunkt, er Mobit berettiget til å oppbevare varene for Kundens regning og risiko, inntil levering kan skje. Utgifter til forgjeves levering og ny levering kan avkreves Kunden. 


5. Kansellering, retur og feil


5.1
Det er ikke mulig å kansellere en innsendt ordre etter at varene er blitt sendt, med mindre dette godkjennes skriftlig av Mobits autoriserte representant.


5.2
Mobit forbeholder seg retten til å kansellere eller avvise bestillinger av varer og tjenester, helt eller delvis, frem til levering finner sted, dersom produktet er for eksempel er utsolgt, prisen oppgitt på nettsiden eller i butikk ikke er korrekt eller markedsføringen av produktet eller tjenesten på andre måter inneholder uriktig informasjon som nødvendiggjør kansellering av lagt ordre. Dersom bestillingen kanselleres eller avvises som følge av feil på Mobits side, vil Kunden i) få informasjon om alternative produkter/løsninger, ii) motta refusjon for eventuelle forhåndsbetalte beløp; og/eller (ii) få mulighet til å utføre bestillingen på nytt til riktig pris/under riktige betingelser. 


5.3
I tillegg til kansellering som nevnt ovenfor, kan Mobit kansellere utestående bestillinger av varer, utsette leveringen av tjenestene, og/eller avbryte bestillingene umiddelbart (uten noe ansvar overfor dere) dersom noen av følgende hendelser finner sted:
- Kunden unnlater å betale et beløp innen tidsfristen;
- Kunden oppgir feilaktig eller villedende informasjon;
- Kunden er betalingsudyktig;
- Kunden bryter denne avtalen;
- Avbestillingsreglene under en eventuell leasingavtale som Kunden skulle ha inngått, påberopes av det aktuelle leasingselskapet.


5.4
Ved retur av varer, må Kunden har laget sikkerhetskopi og/eller slettet egen data på produktene, avhengig av hva situasjonen krever. Mobit er ikke ansvarlige for eventuell data som går tapt eller som blir værende igjen på utstyret. Ingen avtale som begrenser denne utelatelsen, er gyldig, uansett årsak. For å unngå enhver tvil, har ingen av Mobits ansatte myndighet til å påta seg selv eller Mobit ansvar i forbindelse med tap av data.


5.5
Mobit aksepterer ikke retur av særskilte eller spesialfremstilte varer, forbruksvarer, programvare i åpen pakke, forhåndsnedlastede programvarelisenser eller produkter som Kunden på forhånd godkjenner at ikke kan kanselleres eller returneres. Disse begrensningene gjelder ikke for produkter med feil eller mangler.


5.6
Hvis Kunden skulle være misfornøyde med en eller flere av Mobits tjenester, må Kunden skriftlig melde ifra om dette til Mobit snarest mulig (i alle tilfeller innen 30 dager etter at produktet eller tjenesten er levert). Mobits eneste ansvar overfor Kunden vil være å utføre eventuelle mangelfulle tjenester på nytt.


5.7
Uten at det berører andre bestemmelser i denne Avtalen, vil løsningene som nevnes i dette avsnittet om Retur og feil, være de eneste løsningene som er tilgjengelige for Kunden vedrørende eventuelle problemstillinger Kunden skulle oppleve i forbindelse med varene og tjenestene som Mobit leverer.


6. Garanti


6.1
Mobit vil kunne dra nytte av produsentens garanti for alle varer Mobit selger. Vennligst merk at Mobit selv ikke tilbyr noen garantier når det gjelder varene, og at alle andre garantier og representasjoner, enten det skulle være uttrykkelig formulert eller underforstått, herved er begrenset i størst mulig grad så langt loven tillater det. 

6.2
Vær oppmerksom på at bruk av husholdningsapparater og varer som er beregnet for husholdningsbruk, til forretningsformål, kan føre til bortfall av produsentens garanti.


7. Utførelsestid


7.1
Vi vil alltid gjøre vårt beste for å sikre at vi leverer innen datoene som avtales med dere, både når det gjelder varer og tjenester. Imidlertid vil ikke tid være første prioritet. Vi vil gjøre alt innenfor rimelighetens grenser for å gi dere beskjed dersom vi av en eller annen grunn anser det som sannsynlig at vi vil bli forsinket i leveringen av varene/tjenestene.


7.2
Vi er ikke ansvarlige overfor dere i tilfeller hvor vår oppfyllelse av kontrakten forsinkes på grunn av handlinger eller utelatelser som skyldes dere eller deres ansatte, leverandører eller underleverandører.


8. Ansvarsbegrensninger


8.1
Mobit frasier seg ethvert ansvar (og utelukker herved alt ansvar) for enhver form for særskilte-, indirekte- eller følgetap, samt for enhver form for tap av fortjeneste, tap av inntekt, tap av forventet oppsparing, tap eller ødeleggelse av data, tap eller skade av goodwill, forretninger eller omdømme (og i hvert av tilfellene enten det er kategorisert som direkte eller indirekte og uansett hvordan det oppstår, inkludert i forbindelse med kontraktbrudd eller forsømmelse).


8.2
Uten at det berører punkt 6.1 ovenfor, vil Mobits ansvar overfor Kunden i forbindelse med skade på materiell eiendom som er direkte forårsaket av forsømmelse fra Mobits side eller fra en av Mobits ansatte, forhandlere eller underleverandører, i alle tilfeller begrenses til verdien av varene eller tjenestene som er opphav til kravet.


8.3
Mobit er i alle tilfeller ikke ansvarlige for leveringsforsinkelser, mangler eller feil på varer eller tjenester dersom dette skyldes forhold utenfor vår rimelige kontroll (“force majeure”).


9. Opphavsrett


9.1
Mobit (og/eller Mobits konsesjonsgivere) beholder alle rettigheter, titler og interesser i enhver opphavsrett knyttet til varer, programvare eller tjenester som Mobit tilbyr og selger til Kunden i forbindelse med denne Avtalen. Enhver opphavsrett som oppstår under utførelsen av Mobits tjenester, skal tilhøre Mobit og/eller Mobits konsesjonsgivere.


10. Tredjeparts rettigheter


10.1
Salgsbetingelsene skal ikke utgjøre grunnlag for rettigheter eller fordeler til noen personer som ikke er en del av dem.


11 Overdragelse og bruk av underleverandør 


11.1
Kunden kan ikke overføre sine rettigheter eller forpliktelser under denne Avtalen uten forutgående samtykke fra Mobit. Mobit har rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser under denne Avtalen, uten Kundens forutgående samtykke. 


11.2
Mobit har rett til å bruke underleverandører til å oppfylle alle eller deler av Mobits forpliktelser under Avtalen. Mobit forblir ansvarlige overfor Kunden, i samsvar med denne Avtalen, for Mobits underleverandørers handlinger og mangler, men kun i den utstrekning Mobits underleverandør kan holdes ansvarlig.


12 Avtalen som helhet


12.1
Denne Avtalen, sammen med eventuelle øvrige kontraktsdokumenter som Mobit sender Kunden, utgjør hele avtalen mellom partene i forbindelse med det aktuelle kjøpet. Med unntak av det som måtte fremgå uttrykkelig av denne Avtalen, vil den erstatte og ugyldiggjøre alle tidligere avtaler, utsagn, representasjoner, betingelser, forhandlinger og diskusjoner, både muntlige og skriftlige, mellom partene.


12.2
Hver av partene anerkjenner og er enige i at de, ved å inngå denne avtalen, ikke er avhengige av noe utsagn, representasjon, garanti eller betingelse som er gjort før denne avtalen, bortsett fra i den grad dette skulle være innlemmet i denne avtalen. Hver av partene er enige i at de, ved å inngå denne avtalen, ikke har vært avhengige av (eller er blitt påvirket til å inngå denne avtalen) noen utsagn som er gjort før denne avtalen.


13 Modifikasjoner


13.1
Ingen endringer i denne avtalen er gyldige med mindre de godkjennes skriftlig av begge parter gjennom en autorisert representant.


13.2
Vi forbeholder oss retten til å endre våre Salgsbetingelser fra tid til annen, og dersom dette gjøres, vil vi oppdatere vår nettside. Hver gang dere gjør en bestilling fra vår nettside, vil det anses som at dere aksepterer den seneste versjonen av vilkårene og betingelsene på vår nettside, som vises før bestillingen utføres. 


14. Varsel


14.1
Ethvert varsel som er nødvendig i henhold til denne Avtalen, må sendes skriftlig, til den mottakende parts adresse, eller eventuell annen adresse som den andre parten er blitt informert om og leveres personlig, via rekommandert post eller tilsvarende. Med mindre det leveres personlig (slik at det anses som mottatt ved levering), skal det anses som mottatt tre virkedager etter postleggelsesdato.


14.2
Alle varsler må adresseres til den adressen som fremgår nederst i avsnitt 18 og være merket juridisk rådgiver.


15. Forhold


15.1
Ingenting i denne Avtalen utgjør et joint venture eller et partner- eller firmasamarbeid mellom partene. Bortsett fra når det er uttrykkelig godkjent i henhold til denne Avtalen, har ingen av partene myndighet til å påberope seg kreditt, representere eller å utstede myndighet til å inngå avtaler på vegne av den andre parten. 


15.2
Ingen ansatte av kunden skal betraktes som ansatte av oss kun gjennom denne avtalen eller gjennom utførelsen av våre forpliktelser under denne avtalen.


16 Adskilt ugyldighet


16.1
Dersom hele eller deler av en bestemmelse i denne Avtalen viser seg å være ulovlig eller umulig å håndheve, vil de øvrige bestemmelsene Avtalen samt de øvrige delene av den aktuelle bestemmelsen forbli fullt gyldig.


17 Avkall


17.1
Ingen henstand, forsinkelse eller overbærenhet fra noen av partene i forbindelse med håndhevelse av denne Avtalens bestemmelser skal berøre eller begrense rettighetene til den aktuelle parten, og ingen avkall i forbindelse med brudd på denne Avtalen skal tolkes som avkall ved påfølgende brudd, og ingen rettighet, makt eller rettsmiddel som gis eller forbeholdes noen av delene under denne Avtalen, er eksklusiv overfor noen annen rettighet, makt eller rettsmiddel som skulle være tilgjengelig for denne parten, og enhver slik rettighet, makt eller rettsmiddel skal være kumulativ.


18. Kontaktinformasjon


Kundestøtte og kontaktinformasjon:
E-post: kundeservice@mobit.no
Telefonnummer: 55 11 75 80

Vår selskapsinformasjon er:
Navn: Mobit Norge AS
Organisasjonsnummer: 974 397 986
Kontoradresse: Kokstadflaten 35, 5257 Kokstad, Norway
Postadresse: Kokstadflaten 35, 5257 Kokstad, Norway


19. Lovvalg og verneting 


19.1
Denne Avtalen og enhver kontrakt som inngås som en del av den, er underlagt norsk lov, og Bergen tingrett har eksklusiv jurisdiksjon i forbindelse med alle saker (enten det er basert på kontraktsmessige eller ikke-kontraktsmessige rettigheter og forpliktelser).